Kentauři

Chiron

Objeven: 1.11.1977 na 3°49 Býka

Oběh přes všechna znamení přibližně 52 let, v jednom znamení 2 – 7 let.

Schopnost regenerovat vlastní zranění, chápat spojení mezi tělesně – materiální a duchovně – spirituální existencí. Nezapírat duševní zranění, přiznat si vlastní zranitelnost.

    

Chiron objeven 1. 11 . 1977, 10:00 PST Pasadena, USC, 118W08, 34N08                                                       

Pholus

byl objeven 9.1.1992 jako velmi neobvyklá, malá planeta pojmenována 1992 AD. Pro astronomy ztěží zařaditelné těleso nepatříci ani k asteroidům ani kometám. Stejně neobvyklá je jeho excentricka dráha křížíci dráhu Saturna a Neptuna. S Chironem patří Pholus k civilizovaným a dobrosrdečným postavám mytologie. V zápalu boje mezi divokými kentaury vytahuje zvědavý Pholus nešikovně otrávený šíp z rány zemřelého spolubojovníka. Sám sobě způsobuje smrtelné zranění, kterému na místě podlehne.

Tranzitní přechod přes všechna znamení: 92 let.

Lekce kentaura Phola:

Člověk by se neměl z důvodu momentálního naladění (nuda, naléhání ostatních) vystavovat situacím a nebezpečí, jehož následky a jejich závažnost jsou mu v podstatě známy. Pholuse stála jeho lehkovážnost život, což znamená vztaženo na lidskou existenci následky, změny v životě, nic není možné vrátit zpátky. Změny nerozvážného jednání budou mít trvalé, neodvolatelné následky.

Podle postavení Phola v radixu je možné vyčíst, kde a jak jsme katapultováni do nečekaných situací, ve kterých se cítíme popichováni ze strany protějšku a reagujeme neuváženě, překotně, překračujeme hranice „rozumných“ reakcí. Kritický je však následek chování, nikoliv průběh reakce.

Pholus  objevení 9. 1 . 1992, 9:01 GMT
Kitt Peak, USAZ, 111W36, 31N58

 

Nessus

 

Objeven 26.4.1993 Kitt Peak AZ USA v 6:45 astronomem Davidem L. Rabinowitzem. Díky silně excentrické dráze se zdrží Nessus např. 18 let ve znamení Ryb, 27 let v Beranovi a 23 let ve znamení Býka. Naproti tomu se zdrží znamení Lva směrem ke Střelci, pouhých 2-5 let. Pohyb mezi Saturnem a Neptunen přiřazuje Nessus k elementu země a vody.

 Nessus, objeven 26.4.1993

Nessus symbolizuje temný, radikální bod v charakteru člověka,bod, který by každý z nás raději obešel, zapřel, vytlačil z vědomí vlastní existence. Kentaur Nessus ztělesňuje díky nepravidelné oběžné dráze mezi Jupiterem (právo a spravedlnost) a Plutem (moc, manipulace, sexualita, smrt) téma těchto dvou nebeských těles v životě člověka. Jednou z nepřehlednutelných charakteristik Nessa je zmobilizování všech sil před jeho definitivním skonáním. Nessus neakceptuje svoji prohru a snaží se zmanipulovat (vlastnost Pluta) poslední momenty vlastního života ve svůj prospěch v podobě pomsty Heraklovi. Znásilněna Dejanira, novomanželka Herakla uvěří naléhání Nessa. Zrealizuje jeho návod-rituál na věrnost Herakla, čímž následně způsobí smrt svého novomanžela. Nessus se tedy mohl pomstít protivníkovi-Heraklovi i po své vlastní smrti. Tématem kentaura je tedy pomsta, vlastní lstí zvrhnou běh událostí ve svůj prospěch, přemluvení druhé osoby k závažnému činu s následky úmrtí, násilí, nenávist, hořkost porážky. V konečném efektu se v naší, lidské přítomnosti průběžně odvíjí události, za kterými se mohou skrývat pohnutky - pomsty zemřelých a zároveň i naše bezohledná, lstivá cesta k vytyčenému cíli. Nepromyšleným jednáním zasáhneme protějšek smrtelnou ránou přímo do srdce.

 

Při pozitivním – tranzitním postavení je možné provádět rituály lásky k zachování věrnosti partnera - s použitím vlastní krve (viz mytologický příběh). Mystéria krve.

 

Nessus v domech

 

1.dům – princip Marse

Všeobecný pocit jistoty pojící se z vodními toky – řekami, mořem, tekutinami se může obrátit v těžkou zkoušku. Nedbalé jednání a na něj navazující skutky se sečítají a budou mít patřičné následky, proto je nezbytné zvážit pohnutku, která vede k činu. Odvaha by měla vyvažovat tendence k rizikovému jednání a záliba v rychlosti (Mars) by měla být ve spojení s opatrnou bdělostí. Výchozí pohnutka osobního prospěchu se dříve či později prolíná s pocitem nespokojenosti a v případech překračování zákona jednotlivce doběhne i přiměřené potrestání. Osud či zákon se nedají obejít.

2.dům – princip Venuše

Díky utrpení prožitého ve spojení s pocitem jistoty, materiálních i finančních záležitostí se člověk dostává do stavu přehnaných obav být o ně připraven. Doslova ztuhne ve svém přesvědčení a mnohem později se mu otevře informace o lpění na iluzorních představách a pohnutkách. Loajalita a věrnost je mu vlastní a je s nimi konfrontován - zkoušen po celý život. Proto není lehké znovu získat ztracenou důvěru, pokud jsou (z)klamáni. Možná je to však opětovný začátek přehodnocení vlastních pohnutek týkajících se rizika a zodpovědnosti, které byly v minulosti zlehčeny a obcházeny. V přehodnocení vlastních pohnutek, tendenci k nedbalosti, se skrývá skutečná ochrana před nepředvídanými událostmi. Nelze si přivlastnit co mi bylo svěřeno, ale nepatří mi.

3.dům-princip Merkura

Opětovná konfrontace s předstíráním, přemlouváním a jinými, komunikačními technikami, kterých si však dotyčný není vědom. Nedostatky v komunikaci, nedbalá informovanost, zadržování informací, přehnaná opatrnost v předávání informací. Obezřetná komunikace z důvodu – následků vlastní nedbalosti, kterou jsme způsobili v minulosti, prolínající se do přítomnosti a rozpínající se i do budoucnosti. Tendence k rychlé, nedomyšlené komunikaci vedoucí k úplnému přerušení kontaktu s protějškem, který byl terčem nepromyšleného vyjádření. Při postavení Nessa ve 3.domě nebo ve spojení s Merkurem je nutná komunikační bdělost a míra zvědavosti zabývat se tématem, zvažovat příčiny a následky vyřčeného. Tímto je možno předejít blokádám v komunikaci či následkům nezodpovědně vyřčených mínění, rozsudků i předsudků zůstavajících i  nadále v informačních polích příštích generací (rodinné - morfogenetické pole). Pro mne osobně představuje morfogenické pole svědomí rodinného systému. Obsahuje všechny úspěchy i křivdy, které se táhnou generacemi a přispívají ke kvalitě existence-funkci rodinného systému, na který jsou napojeni všichni jeho členové bez rozdílu.

Je doporučená opatrnost v komunikaci, svěřování se druhé osobě. Je lepší si nechat informace pro sebe, což zabraňuje vmanevrování vlastní osoby do nepříjemných situací. Nedodržení rychlosti při jízdě, pohybu na vodě, ledu i ve vzduchu zapřičiňuje nehody s dalekosáhlými následky.

4.dům-princip Luny

Nezodpovědné zacházení a nedbalost v citové oblasti, otázce senzibility, pocitu lunárně-emocionálních jistot a zabezpečení. Vyžadování věrnosti, přemlouvání k loajalitě, což vede až do stádia nezdravých vztahů založených na výhradně slepé, manipulativní poslušnosti s výhledem na vlastní prospěch.V touze po dosažení osobního prospěchu je možné způsobit i smrt rodinného příslušníka. Nessus byl zasažen otráveným šípem Herakla přímo do srdce. V řeči symbolů je možné přeložit tragickou událost z mytologie jako hořkost srdce, otrávená srdce předků z důvodu podvodného jednání blízkých příbuzných, nejčastěji partnera. Obrazně řečeno se s krví spojuje šlechtický či jiný původ i rodinné tradice.

Nessus ve 4.domě a ve spojení s Lunou naznačuje nebezpečí lehkovážného jednání, jehož následky budou rozeznány a pochopeny mnohem později, čímž mohou být přeneseny (následky) i do příštích generací. Možnost přemlouvání, lstivost ze strany příbuzných. Podněty jednání v momentě působení nebývají odhaleny a zdají se být prospěšné pro rodinný systém. Časem se mohou proměnit v katastrofický scénář. Je nutné být pozorným a zkoumat pohnutky, zvyky, tradice příbuzných a spolubydlících. Nebezpečí může postihnout i domací zvířata, užitkový dobytek, studny, potoky, moře a tekutiny všeobecně.

5.dům-princip Slunce

Cestu ega a vlastní důležitosti filtruje schopnost prozření rizik vyplývajících z nepromyšlených akcí směrem k osobnímu profitu.

Obezřetnost je důležitá ve spojení s dětmi a jejich ochranou před nebezpečím z vody a tekutin.Cesta vykoupení od zahořklých srdcí předků k solárnímu, kreativnímu vědomí zbaveného podvodných manévrů vůči bližním.

Do 5.domu je možno přiřadit i zlomená srdce systému (Slunce – srdce), která jsou symbolem nenaplněné lásky. V pátém domě Slunce se skrývá láska otce k dítěti. Zde je srdce dítěte zasaženo otráveným šípem otce. Srdce dítěte si vytvořilo ochranný pancíř proti zranění, zasažení, násilí a zneužití ze strany otce i praotců rodinného systému.

6.dům-princip Chirona (zařazen ke znamení Panny)

Tendence k perfekcionismu a jistotám s ním spojených vede ke snažení tyto kontrolní systémy vědomě vypínat, jelikož přehnaná opatrnost vede ke zbytečným chybám a přehmatům v kontrolním systému vlastní osoby. Hrozí zde nebezbečí přehnané sebekontroly, která velmi omezí svobodné a přirození chování. Přílišná sebekontrola může být stejně škodlivá jako lehkovážná neopatrnost.

S tímto postavením Nessa je na místě zvážit pohnutku, která nás vedla k činu, jelikož následky se budou promítat do každodenního života. Původ chybného jednání se většinou skrývá v komunikaci. Držet se zpátky ve vyjádření myšlenkových pochodů má své výhody a chrání před nedorozuměním. Na druhé straně však může způsobit závažné situace založené na nedostatku informací nutných v pracovním procesu, v medicíně (lékařská diagnóza) a pod.

Je nutné počítat ze ztrátou důvěry a poznáním-rozvíjením vyvážené komunikace vedoucí k oboustranné ochraně.

7.dům-princip Venuše

Zde dochází k častým otřesům vzájemné důvěry. Následkem je oslabená důvěra v protějšek i okolí, člověk má tendenci stát se samotářem. Jedním z doporučení je se zamýšlet nad pohnutkami protějšku, což má za následek pochopení jeho chování a odlehčení celé situace. Na povrch se dostává téma nevěry a loajality, které však dřímá po dlouhou dobu v zákulisí vztahu a zasáhne zcela neočekávaně přímo do srdce, které ochrne zásahem z bolestí a šoku uvědomění- ztráty milované osoby. Co dokáže váš partner dokážete však i vy. Proto je nutné být obezřetným, avšak nikoliv podezřívavým či dokonce manipulovat s partnerem nebo okolím. Někdy máte pocit, že vás osud trestá mnohem častěji než ostatní.

Dalším aspektem je pozitivní vztah k vodě, nutnost být obezřelým a nepodstupovat riziko, které se nevyplácí.

8.dům-princip Pluto

Osobnost vyzařující zvláštní, tajuplnou sílu, která je jí dána rovněž k dispozici. Je nutné si tuto schopnost uvědomit a nezneužívat ji k vlastnímu prospěchu a manipulaci, jelikož může následovat odplata v podobě osudové rány. Zde se pojí téma moci, žárlivosti, pomsty, lsti, zápletky, zrady v manželství, symbolické i doslovné únosy a přemlouvání k netradičním, sexuálním praktikám. Dotyčný s Nessem v osmém domě může být spouštěčem nezvratných situací, na kterých se aktivně podílí nebo být jejich pasívní součástí.

9.dům-princip Jupitera

Cosi vás spojuje s mořem, vodními toky nebo vodou všeobecně, možná máte srdce mořeplavce nebo reálně ovlivňujete správu vodních zařízení.

Princip Jupitera a Nessa zabarvuje vědomí práva a spravedlnosti pojící se s dávno zapomenutými skutky, které začínají nést plody teprve po promlčené lhůtě. Překvapivá konfrontace a tlak na odčinění minulých provinění se stává překvapivě aktuální a přivádí mnohé do rozpačitého postoje. Spravedlnost však nezná pojem času a dřímá i po dobu neurčitou. Právo a spravedlnost se nedá obcházet.

Přehnaný optimus a neopatrnost je třeba držet v mezích reálných možností a není radno se pouštět do zbytečného rizika, které může mít i smrtelné následky a energicky ovlivnit i příští generace.

10.dům-princip Saturna

Nedbalost je tichá a nenápadná společnice, která jen zlehka našlapuje po boku nedbalého člověka. Následky nedbalosti se mohou proměnit v životní katastrofy širokého měřítka. Reálná možnost setrvávání v dlouhodobé situaci, která se stává rutinou a ukolebává k příjemné letargii bez vzruchů a překvapení. Vlastním chybám či pochybení nebylo dopřáno konstruktivního náhledu, možná pozornosti vůbec.Do hry však vstoupí událost nebo zpráva, která přehodí dosavadní styl zaběhnutého života do zcela jiných kolejí a minulost začne doběhávat přitomnost. Dává jasné kontury věcem promeškaným, lehkovážně přehlíženým, zastrčených ve vědomí. Kostlivci začnou pomalu vykukovat ze skříně a rozhlížet se po jejich energetickém tvůrci. Zdánlivý pocit bezpečí i jistoty zabezpečení se stane motorem k neustálému strachu o ně přijít a spouští vzorce chování zabezpečit se v každém ohledu a za každé situace. Nastupuje maratón strachu s názvem: Zabezpečení a Jistoty. Východiskem je nezaměňovat trpělivost, důslednost, koncentraci a vytrvalost za zdánlivě pohodlné a přínosné kompromisy, které se mohou po létech proměnit v nepohodlnou noční můru. Je potřeba neustále zvažovat pohnutku, která vede k činu a zhodnotit možné následky pokud by pohnutka nebyla v souladu prospěchem všech zůčastněných. Nessus se těšil vážnosti okolí a do jeho rukou byly doslova svěřovány lidské životy. Byl symbolickým převozníkem z jednoho břehu řeky na druhý. Symbolizuje přerod vědomí, pohled na celek, sílu důvěry a pohnutky srdce.

11.dům-princip Urana

Zábava, volnost, výzkum na poli nových poznatků mohou ukrývat svá nebezpečí, jelikož jejich následky a působení ještě nejsou známy. Je nutno mít na zřeteli hlavně následky ještě neprozkoumaných oblastí, které mohou být natolik překvapivé, že se budou vymykat schopnosti racionálního zpracování – kapacitě pozemského myšlení člověka. Za odvahou člověka být objevovatelem se však často skrývá možnost čelit následkům objevů a jejich působení. Je nutné nezaměňovat odvážného a zvídavého ducha za lehkovážnost, která se nevyplácí.

Téma důvěřuj, ale prověřuj se určitě vyplatí. Ochrání jedince před zbytečným zklamáním v kruhu přátel i okolí, přestože občas zavání rolí samotáře. Zdravý odstup od lidí i názoru ostatních prospívá osobní originalitě a schopnosti jít vlastní cestou. Do jaké míry je člověk schopen zachovat věrnost a loajalitu věci, myšlence, projektu a v neposlední řadě i příteli?

Odrazit se od Země, zda mentálně či doslovně v letadle nebo raketě je nepodstatné. Odvážný duch objevovat neobjevené, zkoumat neprozkoumané se musí snoubit se zodpovědností opětného, bezpečného přistání a tedy rovněž zodpovědnosti za zúčastněné. Pilot na palubě letadla je schopen umožnit desítkám lidí přechod do jiné reality bytí v podobě nezapomenutelné dovolené. Nezodpovědným jednáním je rovněž schopen převést na druhý břeh (stejně jako Nessus) spoustu lidí, po kterých zůstanou pouze truchlící pozůstalí.

Mytologický příběh se denně opakuje v životě každého z nás.

12.dům-princip Neptuna

Jste v pravém smyslu slova převozníkem lidských duší na jinou úroveň vědomí. Rádi se zdržujete u vody řek i oceánů. Voda vám dává pocit jistoty a rovnováhy, jste velmi úzce emocionálně spojení.

Není radno se bezhlavě vrhat do vln nebo se i nerozvážně chovat na palubě člunu nebo lodi. Při potápění je třeba pravidelně kontrolovat dýchací přístroje a nepouštět se do rizika v neprobádaných oblastech. Při aspektaci Nessa s jinými planetami v horoskopu je třeba brát v úvahu riziko, které spojení, charakteristika přináší. Je na místě být obezřetným a chránit se před možným „mlžením“ a nejasnostmi, které spojení Nessa s 12.domem přináší. Je třeba prozkoumat pohnutky, ze kterých vycházíme, možná chceme mlžit pro vlastní prospěch nebo budeme obětí neupřímné pohnutky druhého.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode