Lilith

 

                                                     Lilith - úvod

 Každý začátečník astrologie zcela jistě slyšel o biblické  Lilith, první ženě Adamově. Teprve po jejím odchodu z ráje, z důvodu  nesrovnalostí v sexualních praktikách dostal Adam ženu náhradní a tou byla Eva. Bytost jménem Eva byla přizpůsobivá, poslušná a oddaná, přesně taková jakou si ji ve svých požadavcích vytvořila křesťanská církev posledních 2000 let.

Zda-li jsou tato biblická tvrzení pravdivá, zda je bible knihou svatou, čistě historickou nebo pohádkovou přenechám čistě na úsudku a přesvědčení každého jednotlivce.

Nesporné však zůstává, že Lilith fascinuje  lidstvo již tisíce let ( např. její vyobrazení z dob Sumerejců z r. 1950 př. Kr.). Proč začala  právě Lilith  vyvolávat tak silnou rezonanci v kolektivním vědomí?

Lilith symbolizuje vyspělou duchovní energií prvopočátku, která je v bezprostřední blízkosti pramene Tvoření a zrcadlí se v člověku stejně jako ostatní duchovní planety. Lilith je počátkem Stvoření, přestože je pouhým pomyslným bodem na oběžné dráze Luny kolem Země, tedy není ve skutečnosti žádnou planetou.

Pokud by existence Lilith byla neopodstatněná, neměla by tak silnou odezvu v kolektivním vědomí lidí a podstatný význam v astrologické praxi. Bez praktického použití Lilith není možné v radixu objevit skryté „speciality“ lidského charakteru a konání. Například určení tendence k homosexualitě je bez zaintegrování Lilith do výkladu zcela nemožné.

Jestli budeme hledat v radixu pohlaví majitele nebo jeho duševní či tělesné postižení, nedojdeme k žádnému výsledku. Při pohledu do radixu nahlížíme do duše, která je je bezpohlavní a dokonalá. Znamení, domy a planety naznačují směr současné inkarnace, jejího cíle a stupně obtížnosti.

Co se za těmito skutečnostmi skrývá? Androgynní původ člověka? Počáteční myšlenka tedy nemohla mít záměr v rozdělování rolí podle pohlaví. Ty byly uměle a mocensky rozděleny k vlastnímu prospěchu a neprospěchu kolektivu, menšiny, rasy a pohlaví. I v tomto ohledu začala Lilith nastavovat nekompromisně zrcadlo společnosti.

Lilith byla po staletí vymetená z vědomí lidstva, v podvědomí však působila neustále. Člověk zapřel a zaměnil existenci své vlastní duše ve prospěch uctívání materiálních Bohů. I náboženství tohoto světa se ubírají směrem materiálním, přestože hlásájí pravý opak. Lilith se podílí na odhalování těchto nepravd a zatajování skutečností.

Lilith a lunární uzly nám dávají šanci nahlédnout do karmické minulosti a chápat často nepochopitelné souvislosti.

Vědomí lidí se začíná probouzet a tento duchovní proces se prolíná s obrazy reality. Kolektivní myšlení aktivuje rezonance s astronomickými objevy nových nebeských těles jako např. Chiron, Pholus, Nessus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další.

Abychom zvládli budoucnost, musíme nejprve zvládnout minulost. Je tedy nutné začít na počátku stvoření a od začátku, naše putování nás tedy opět vrací k Lilith.

Proč se Lilith prakticky lépe identifikuje s energií ženskou? Vzala si za úkol poukazovat na současnou velmi pokročilou  nerovnováhu mezi mužským a ženským principem? Nerovnováhy v neprospěch žen a zdánlivý prospěch mužů? Astrologické aspekty Lilith v radixu se lépe snáší s energií ženskou.

 Člověk sveden svoji nezvládnutelnou touhou nemá šanci návštěvu v zakázané zahradě zamlčet. Lilith a Priapus se nejpozději při tranzitním přechodu přes hlavní osy radixu (AC, DC, IC, MC) o publicitu zaručeně postaraji.

 

 

Výklad Lilith v osobním horoskopu

Lilith v 1. domě

Tento aspekt se promítá do schopnosti jedince ve smyslu působení na okolí a jeho vystupování ve společnosti. Snaží se prosadit své názory a přání. Vlastní pro ostatní nevysvětlitelnou přitažlivost, vyzařuje tajemství, které často magicky přitahuje pozornost a zájem ostatních.

Jedinec pociťuje konflikt mezi skutečným přáním (tabu téma), potřebou prosadit, zviditelnit se a obavou tyto nutkavé potřeby převést do každodenního života. Je sám sobě brzdou, zakazuje sám sobě tyto neodbytné vnitřní potřeby realizovat a ty živoří ve fantaziích jeho vnitřního světa. Obavy ze ztráty sebekontroly mu ztěžují kontakt s okolím i seberealizaci ve vztazích. Zapíráním svých tužeb dochází k přetlaku v osobnosti a nevysvětlitelným zkratům v chování. Kompenzace pomocí agresivity. Záliba ve zbraních, bojovém umění, střelných zbraních, fascinace ve vojenské nekompromisní disciplíně.

Inkarnovaná Duše, která se těžce vzpamatovává z válečných hrůz a násilí. Výjimkou nejsou ani problémy v sexuální orientaci.

 

 Lilith ve 2.domě

Tento dům zrcadlí přístup k našemu materiálnímu i emocionálnímu pohledu na vlastnictví, obsahuje příčku našeho sebevědomí, pocitu vlastní ceny. Naučnou lekcí při tomto aspektu je ztráta materiálních hodnot i lidí, na kterých jedinec nezdravě lpí. Nepochopení a zarputilá snaha si vše udržet za každou cenu vede k častému zklamání nad ztrátami, k nedůvěře a vystavění bariéry k okolí. Hamižnost a touha vlastnit co nejvíce není při tomto postavení Lilith ojedinělá. Tento vnitřní, kompenzačně žitý tlak se může zviditelnit na úrovni nevyrovnaného vztahu k penězům, výživě, péči o tělo a požitcích, které k Venuši, panovnici druhého domu patří. Extrém nutkavé touhy po hodnotách se však může zviditelnit i zcela opačným postojem, absolutním zapřením a odmítáním všech hodnot, dokonce i své vlastní.

Co tedy od nás Lilith ve 2.domě vyžaduje?

Pokud člověk ovládne svoji žádostivost, nutkavou touhu vlastnit a spokojí se s tím, co patří k jeho skutečným potřebám a naplnění individuálních hodnot, v tom momentě dostane bez většího úsilí a bez bolesti ztrát vše, co obohatí jeho život. Mořský příliv a odliv je toho názorným a fascinujícím příkladem.

 

Lilith ve 3.domě

Působení Lilith se promítá do komunikace, chápání, schopnosti vyjadřování se na srozumitelné úrovni. Jedinec se potýká již v dětství s komunikačními konflikty, problémy s učiteli, vysmívání ze strany spolužáků a pocitem oddělení od kolektivu. Mohou se vyskytnout i poruchy řeči. Dítě pociťuje nezájem a příliš malou podporu ze strany učitele. To vede k obavám nedostatku talentu či dokonce strachu z vlastní snížené inteligence.

Jedinec intuitivně vnímá a odhaluje slabiny v učebním systému, nachází souvislosti tam, kde je ostatní přehlédnou nebo nejsou schopni odhalit. Cítí nutkavou potřebu vyjadřovat tato často zamlčená “tajemství” a hovořit o tabu tématech.

Dalším výkladem postavení Lilith ve 3. domě jsou vztahy se sourozenci, které mohou být poznamenány rivalitou. Zamlčená tajemství spojená s narozením sestry či bratra nejsou výjimkou.

Mysteriózní zážitky a setkání na cestách nebo zvýšena pozornost při řízení dopravních prostředků je na místě.

 

Lilith ve 4.domě

Zde Lilith působí jako ukazatel nelehkých rodinných vztahů. Rodina je zatížená dramatickými událostmi, možným selháním jednoho z rodičů. Dítě se cítí cize v rodinném prostředí, není se schopno integrovat, být částí celku, emocionálně hladoví. Často touží po harmonickém domově, který mají jeho kamarádi, vnímá osamělost a zklamání. Je stavěno do role černé ovce rodiny, obětního beránka, což jeho neradostnou situaci ještě více komplikuje. V momentě rané dospělosti domov opouští, aby začalo hledat svůj vlastní domov, což se mu často nedaří. Vnitřně odmítá stát se rodičem svých potomků. Pokud se však rodičem stává, zrcadlí se jeho vnitřní problémy do konfliktů s vlastními dětmi.

K dalším možnostem výkladu patří ztráta rodiče v dětství, což zásadně změní strukturu rodiny a její fungování.

V rodinách prchajících před válečnými konflikty se Lilith rovněž zviditelňuje ve 4.domě.

 

Lilith v 5.domě

Pátý dům ztělesňuje kreativní potencionál jedince a jeho touhu se zviditelnit. Přítomnost Lilith však míchá esenci obavy do těchto talentů. Jedinec touží být něčím výjimečný, chce vynikat nad průměrem, chce být tím nejlepším a tím si staví už na počátku překážky pro zdravý rozvoj své osobnosti a talentu. Staví si bariéry k vlastnímu potencionálu, což jej velmi znejistí. Tento člověk však skutečně vlastní nadání, ze kterého však může skutečně čerpat až ve chvíli, kdy se osvobodí od tlaku převyšovat ostatní a představ být oslavován jako hvězda. Každá mince má však dvě strany a tím druhým extrémem jsou obavy z odmítnutí, nedostatku talentu a zesměšnění se před veřejností.

Pátému domu vládne Slunce, které v souvislosti s Lilith nevylučuje konfliktní vztahy s otcem. Díky rozvodu rodičů zcela vymizela jeho funkce v rodinném systému, nebo chyběla jeho fyzická přítomnost ve zdánlivě fungující rodině. Další možností je skutečný nezájem otce o výchovu dětí a ty v pozdější dospělosti přestanou přirozeně jevit zájem o otce.

Občas se však objevují i tendence dětí, které se odmítají stát dospělými a rády zůstávají v roli opečovávaných a rozmazlovaných dětí i v pozdějším věku, kdy by měly stát už dávno na vlastních nohou a starat se samy o sebe.

Málem jsem ještě zapomněla na sběratelé erotických trofejí, kteří jsou fascinování většinou ženami tmavší pleti, mulatkami atd.

 

Lilith v 6. domě

Zde působí Lilith na poli zdraví, práce a služby bližnímu. Ani zde se jednotlivec nespokojí s rutinou, která se s každodenním životem pojí. Je často nespokojen se svým zaměstnáním, nelogickými postupy svých šéfů a úkoly, které z jeho pohledu nemají velký smysl. Staví se do role podvědomí pracovního kolektivu nebo skupiny, ve které pracuje a intuitivně nasává stávající energie, které třídí a někdy nevhodně komentuje. Tím se dostává do konfliktu s představeným nebo i samotným pracovním kolektivem. Následkem může být vnitřní (duševní) odstup od týmu, pocit osamění a zklamání ze strany kolegů.

Pro jedince s Lilith v 6. domě je nesmírně důležitý výběr zaměstnání. Všude tam, kde je nutná dobrá intuice, řešení konfliktů, pomoc bližnímu (zdravotnictví, sociální obory, umění, pedagogika) se bude cítit jako ryba ve vodě. V opačném případě se to projeví nejen na zcela chybějící motivaci, ale i na zdravotních potížích, které se mohou dostavit.

 

Lilith v 7.domě

V domě partnerských svazků vyvolává Lilith podobnou magnetickou přitažlivost jako v domě prvním. Z člověka vyzařuje záhadná, nevysvětlitelná energie, která upoutává pozornost publika. Ve vztazích je třeba vyčistit karmické dluhy nasbírané v minulosti. Muže přitahují vnitřně silné ženy, pro které jsou ochotni podstoupit i riziko skandálu, ženy podvědomě přitahují muže, kteří chtějí odkrýt jejich závoj nedotknutelnosti. Lilith však staví mezi vlastníky tohoto aspektu a jejich obdivovatele bariéru nedostupnosti a nerozhodnosti. Tento aspekt je často spouštěčem nevyhnutelných karmických vztahů, přitažlivosti, která je silnější než vůle člověka. Velmi známým je příběh Romea a Julie.

Možnost velmi komplikovaných vztahů, kdy je jeden z partnerů zadaný či jinak nedostupný. Tento vzorec vztahů se může často opakovat, přináší neuspokojení a nenaplněnou touhu. Skutečnou příčinou je však podvědomý strach vstoupit do partnerského spojení, ve kterém se jedinec cítí nejistý, vydaný napospas partnerovi.

Z hluboké lásky se může vyvinout i bezbřehá nenávist.

Smlouvy z minulosti, přísahy věrnosti na věky.

Ženy s Lilith v 7.domě si často hledají podstatně starší muže.

Pokud je Lilith příznivě aspektovaná u obou partnerů, je vhodné počítat s velmi intenzivním, vášní naplněným vztahem, který neutone v každodenní rutině a nezanikne ani v těch nejtěžších zkouškách. Bude neustále vyživován kosmickým paprskem lásky tajemné Lilith.

 

Lilith v 8.domě

Společná návštěva Lilith v domu smrti, sexu, peněz našich příbuzných, kreditů bank, genetické výbavy, moci, bezmoci a manipulace nám může přinést zajímavá odhalení. Lilith s Plutem jsou nerozluční spojenci v záležitostech definitivního ničení i sebezničení.

Na obětní oltář Pluta jsou Lilith pokládány i lidské oběti v podobě zemřelých rodinných příslušníků, sebevrahů  nebo osob, které se fyzicky zcela oddělí od rodiny.

Nárok na dědictví končí za podivných okolností prázdnou peněženkou, zrovna jako naděje na vysoké postavení ve společnosti nedojde naplnění.

Jedinec je fascinován zážitky, které hraničí s nebezpečím života. Bez ohledu na tělesnou bolest či ztráty hledá příležitosti jak svoje touhy naplnit, cítí se jako dravec na lovu, který chce za každou cenu usmrtit svoji oběť. Je to hra s ohněm, který může zahřát, ale i vše proměnit na popel. Kdo se stane obětí a kdo zločincem? Jedinec s tímto aspektem má na výběr.

Období neuhasitelné touhy po sexu se střídají s obdobími absolutní abstinence a zapřením sexuality. Jedinec chce zlomit všechna tabu témata týkající se sexuality a prožívat ohnivé stavy extáze. Při představě, že se při sexuálním aktu vydá na milost a nemilost druhé osobě, odhalí se do morku duše, v něm však vyvolá naprosté vystřízlivění a zapíná záchrannou brzdu.

Jedinec s tímto aspektem si je zcela vědom jakou moc sexualita ukrývá a je schopen ji využívat ve svůj prospěch. Je to však skvělý taktik a málokdo je schopen jeho hru prohlédnout. V této hře se hraje o všechno, a nebo o nic. Je lepší mít plutonickou Lilith pod kontrolou než naopak, avšak člověk schopný se na tyto energie napojit, je pozitivně využít se stane vítězem nad vlastní smrtí. I kdyby jí měl být třeba “obyčejný” orgasmus.

 

Lilith v 9. domě

Zde nás Lilith zastihne na cestách, při studiích, filozofování o světě i právu a v neposlední řadě o pevnosti naší víry či ateistickém postoji k životu.

Působení Lilith se může ukrývat za jízlivým a neoblomným obhajování omezujících norem nebo proti nim vehementně vystupovat a staví se do role rebela, který zcela přesně prověří učební materiály i tvrzení vědeckých kapacit.

Jedinec může zažít nečekaná překvapení na cestách, být konfrontován s cizími jazyky nebo ve své vlasti s cizinci.

Občas se tato aspektace vyskytuje u fanatiků nebo rasistů. Možnost konfliktu se zákonem.

 

Lilith v 10.domě

Pro jedince s tímto aspektem je téměř nemožné se zapojit do “normálního” pracovního světa a jeho atmosféry. Vykonávat nezajímavou, monotónní práci se pro něj rovná duševní záhubě. Pokud však nemá skutečně jinou možnost, stává se často agresívním a neoblíbeným spolupracovníkem, ve kterém se ukrývá na nejvyšší míru frustrovaná Lilith. Osobně jsem zažila na pracovišti ženu s tímto aspektem a velmi často jsem byla svědkem její běsnící Lilith. Měla jsem pocit, jako by jí obestřel tmavý mrak a nebyla schopna kontrolovat mašinérii svých nenávistných, hlasitých útoků proti ostatním.

V domu kariéry a společenského uznání působí Lilith ve dvou rovinách, ženské a mužské. Žena musí často překonávat bariéry svého pohlaví a je konfrontována s nevolí jak mužské, tak ženské populace, což se může odrazit na sníženém sebevědomí, znechucení nebo skutečném vyklizení pracovního kolotoče a stáhnutí se do ústraní.

U mužů s Lilith v 10. domě hrají ženy podstatnou roli buď jako manželky, které jim dopomohly ke kariéře nebo v pozici konkurence. Pokud se muž dostal na své místo formou korupce a podvodů je pouze otázkou času jejich odhalení. Tranzitující Lilith desátým domem rovněž odkrývá nelegální i sexuální zápletky na pracovišti a vyvolává skandály, které jsou počátkem konce závratné kariéry.

Dalším výkladem aspektu jsou projekce, obdiv úspěšných lidí, bankéřů, zpěváků a herců. Přitom se však dotyčný drží v ústraní a žije zcela nenápadným způsobem života. V jeho fantazii se však staví na prkna, která znamenají svět.

 

Lilith v 11.domě

Postavení Lilith v domě přátelství, volného času a dobrovolných spolků přivádí jedince do společnosti, která sdílí jeho zájmy a ideály. Lilith v tomto domě chce šokovat své okolí a jít zcela novými, extrémními cestami. Chce se zcela osvobodit od společenských klišé a najít nová řešení a společníky pro jejich realizaci. Jeden extrém střídá druhý a je trnem v oku konzervativní společnosti. Touha po nových kolektivně – inovativních změnách. Feministické hnutí se řadí právě k těmto ne vždy šťastným projevům Lilith v 11.domě.

V přátelských vztazích je často jedinec zrazen svými kamarády, nebo vytlačen ze skupiny, což sebou nese velká zklamání.

Skutečně hluboká a blízká nebo příliš zavazující přátelství jsou však dotyčnému nepohodlná, je spíše skupinovým samotářem a nerad se váže na ostatní. V momentě přílišného zasahování do jeho intimní sféry skupinu raději opouští a hledá si nové přátelé.

U tranzitních přechodů Lilith přes panovníka Urana (panovník 11.domu) jsem vypozorovala příliv inspirace nebo i možnost spuštění psychických problémů u žen, které souvisí z dlouhodobou neschopností řešit naléhavé problémy.

Lilith ve 12.domě

Postavení Lilith v tomto domě dává tušit její speciální význam. Člověk je otazníkem pro své okolí. Díky silné intuici a všeobecně neptunskému vnímání se stává významným článkem v zaměstnáních sociálního směru, především v psychiatrických léčebnách.

Možnost těžkých, chronických chorob, poslání kolektivní oběti. Stále přítomná melancholie, výsměch okolí, které si neví rady s jeho “záhrobním” vystupováním. Neopodstatněné bolesti a smutek v hloubi duše. Paralelní život v jiném světě, stesk po skutečném domově v jiné dimenzi, kde sídlí i část jeho rozdělené duše.

Pokud se tento jedinec nemůže realizovat přes umění (malování, hudba, zpěv), které mu dává možnost uvolnění a uzemnění zároveň může docházet k pomalému hroucení reálného světa a fungování ve světech paralelních, bez potřeby se podílet na společenském a pracovním dění, čímž se dostává do vážného konfliktu se zákonem.

Velmi těžce se vzpamatovává ze ztráty partnera nebo blízkého člověka.

Partnertské vztahy jsou často zatajovány z důvodu manželského trojúhelníku. Jedinec volí raději tento způsob partnerstvi, než se skutečně vázat. Znám dokonce případ kdy měl muž s Lilith ve 12.domě intimní poměr s jeptiškou.

Sestupný (jižní) uzel v konjunkci s Lilith

Duše při smrti opustí tělesnou schránku a vrací se na místo paralelních světů existence. Tam dochází k rekapitulaci tělesného života, zhodnotí svůj postup k poznání a smyslu existence. Pokud si Duše vytvořila příliš mnoho astrálního odpadu, zhmotnila myšlenky, které nejsou schopny odejít do Světla společně s Duší, zůstávají v universálním prostoru a čekají na vyčištění. Při nové inkarnaci člověka si jeho tělesná schránka společně s Duší přitáhne svůj astrální „odpad“ a je znovu konfrontován s nedořešenými tématy. Tento proces provází podvědomý smutek a pocit nedefinovatelného zranění, které má však kolektivní podtext. Nevylučuji možnost kolektivní viny jednotlivce v minulé inkarnaci.

Vzestupný (severní) uzel v konjunkci s Lilith

Vybízí k odvaze odkrýt pravdu, přivést skryté aspekty života na světlo, což vyžaduje nesmírnou odvahu a často překročení vlastního stínu. Udržet si vnitřní sílu,oddělit se od duševního zatmění, bezpráví, které člověk zažívá a není schopen se mu postavit. Vymanit se ze zdánlivě neřešitelných okolností, distancovat se od protiprávních či nehumánních praktik okolí i svých vlastních. Souboj světla a tmy, dobra a zla.

 

          

 

 

Lunární osa vypovídá o karmické pohnutce současné inkarnace a zároveň je výpovědí o tématu inkarnace minulé. Zrození jedince je tedy propojeno s prožitkem, zvyky i názory z minulé inkarnace. Sestupný uzel naznačuje, co jsme si do současného života přinesli a vzestupný ukazuje cestu rozvoje, zpracování a prolínání obou energií.

Lilith v konjukci nebo aspekty k lunárním uzlům naznačuje naléhavost rozvoje ženské spirituality. Výpovědní hodnota se vztahuje na postavení domů a znamení, ve kterém se Lilith společně s lunárními uzly nachází. Zviditelňuje nám téma hlubokého, spirutuálního vědomí  -kněžství, ženské moudrosti až po čarodějnictví (platí i pro mužskou inkarnaci) s možností silných, traumatických zážitků (upalování čarodějnic a pod.) Nahlédnou do tématu Lilith na sestupném uzlu vyžaduje míru odvahy, pokory a odpuštění zároveň. Manifestujíci se obrazy minulosti není vždy lehké zpracovat, jelikož se prolínají často s tématem - trauma oběti a zločince. Pokud si například přinášíme spirituální minulost řádové kněžky, je samozřejmostí, že chceme v současné inkarnaci v této cestě pokračovat. Osud však vlastní smysl pro černý humor a okolnosti (rodina, okolí) nejsou našemu, minulému poznání nikterak nakloněny. Jsme doslova vhozeni do zcela jiné reality a toto (současné) poznání nám často připraví tělesné i duševní trauma.

Jednou z možností je i trauma z minulé inkarnace, kde jsme prožívali pozici oběti nebo zločince. V současném životě se nám mohou vynořovat do vědomí zcela nelogické obrazy vyvolávající strach (rozpaky), který se promítá do rodiny, vztahů, práce a podobně. Podrobný pohled do horoskopu nám dává klíč k uvolnění a vyčistění těchto energií. Vzestupný uzel je nástrojem ukazujícím způsob vyrovnání a zpracovaní přežitých zvyků i vzorců chování (myšlení). Poselství Lilith je v autonomní, ženské harmonii, její integrace do mužského protipólu a sjednocení.

Lilith se často promítá do psychosomatických potíží v následku vytěsňování ženských částí osobnosti (intuice, soucit, láska, mateřství). Duši nelze umlčet výdobytky patriarchální společnosti ani církevními náhledy na podřízenost ženské populace. Lilith si hledá vlastní, přirozenou cestu bez podřízenosti i nadřazenosti. Božství nezná pohlaví, je tvůrcem každé bytosti na této planetě. Lilith nás pouze upomíná na tuto skutečnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode