Sexualita, nacionalismus a spisy Rudolfa Steinera

08.01.2015 20:44

Článek, který jsem psala na konci roku, v prosinci 2014, nabyl v lednu 2015 na aktuálnosti. Vidím přímou souvislost s událostmi ze 07.ledna v Paříži, ale radovat se není z čeho. Zamyslet se, je však možné vždycky.

 

Sexualita a nacionalismus – propojení dvou pojmů, které v politickém, nejen současném dění spolu úzce souvisí, pozornosti veřejnosti však často unikají. Sexuální chtíč jako primitivní pud (Pluto, Mars, Nessus) odtržený od citové stránky člověka, okořeněný nenávistí a pohrdáním byl v historii i současnosti vědomě i podvědomě použit jako prostředek k ponížení základní substance (kolektivní duše a vědomí) znepřáteleného národa. Sexuální násilí je pomalu učinkující jed působící přímo do duše kolektivu z dalekosáhlými následky (Nessus) – ukládá se do morfogenického pole – kolektivní paměti národa přes mnohé generace.

 Na druhé straně se snaží národy posedlé touhou po moci udržet přežité, patriarchální struktury pomocí pokrevních svazků (incest) a příbuzenskými sňatky. Zvyky, které měly možná opodstatnění v předkřesťanské době (byly považovány za nutnost k posílení královských a vybraných rodů) v dnešním uspořádání světa ztratily význam a jsou považovány za neprospěšné jedinci i kolektivu. Nezdravá regulace porodnosti, pohled na život jako bezcenný, genocida, je v souvislosti s nacionálním fanatismem škodlivý nejen vůči cizím státům -  rozežírá současně kolektivní duši národa použivajícího tuto taktiku.

Rudolf Steiner se problematice nacionalismu podrobně věnoval, výsledky jeho práce je možné dohledat jak u teosofické společnosti a Steinerových spisech, tak i v dnes běžně dostupných knihách ve většině knihkupectví. Přes orgánové smysly, nervový systém a především pevný element těla, vnímá člověk smyslově – tělesnou existenci bytí na Zemi. Vývoj dnešního vědomí označuje Steiner jako probuzené vědomí, které se liší od vědomí vnímání člověka v minulosti v kvalitě uvědomění. Vědomí dnešního člověka je více projektováno do tělesného mezidobí – tělesného ohraničení mezi narozením a smrtí. Zpočátku si člověk není vědom své vyšší bytosti – individuality, která se rozvíjí v rozličných inkarnacích. Podvědomě je však tento stav přítomen. Přítomnost anděla (lze pojmenovat i jako nadvědomou, přírodní sílu) doprovázejícího člověka mnohými inkarnacemi, uchovává zaznamenané prožitky tak dlouho, dokud toho člověk není sám schopen. Tento anděl (stražný?) působí přes vodní element (tělní tekutiny) a nervový systém míchy člověka, aby mohl podvědomě vytušit svoji nesmrtelnost. Archandělé působí na národ jako kolektiv přes přírodní bytosti a hledají kontakt s jednotlivcem přes element vzduchu –  jeho dech, přes solar plexus, břišní, nervové spojení a pánevní dno, se kterým jsou spojeny i sexuální orgány.

Právě sexuální odchylky (tradice?) jsou často tajným motorem vlády diktátorů diktující svým občanům morální zásady bez ohledu na duševní rozvoj a jedinečnost - autonomii člověka. Zkrelením skutečností dochází k vyloučení – vytěsnění vhledu do základů tématiky, což velmi rychle zasévá zrnka – počátky nacionalismu. Dnes vášnivě diskutujeme o rozdílech a zásadách – tradicích křesťanského a muslimského světa.

Steiner se zmiňuje o bytostech zvaných Angeloi. Jejich posláním je vedení jednotlivce při postupujících, pozemských vtěleních do konkrétní osobnosti, zároveň splňují úkol – doprovázejí i větší skupiny, kmeny a národy. Do doby čtvrtého poantlantického času sloužili Angeloi vyšší hiererchii Archangeloi, kteří jednotlivým lidem přímo sdělovali svá poselství. Počátkem pátého, poantlantického času – přibližně v roce 1413 se nižší hierarchie Angeloi stala samostatnější a méně řízenou hierarchií Archangeloi. Do té doby působily obě hierarchie, vyjádřeno fyzicky, přes lidskou krev (Mars – železo), obrazně řečeno – na sílu pokrevních, lidských svazků. Na jedné straně byla lidská krev pozitivně ovlivňována duchem Angeloi, na straně druhé obsahovala stopy duchovního, generačního dědictví předků, kmenů a národní mentality. Od doby nového věku propůjčovala krev člověku nejen jeho individualitu, ale měla se stát i nosičem ryzího (neposkvrněného) Já. V krvi působí Já (personifikace) přes vůli (Mars).

Ve vůli spí naše vědomí a stejně málo vnímáme individualitu, přesto působí vůle až k tělesné organizaci (funkci?) To se promítá ústupem vlivu dědičných (pokrevních) faktorů předků a nárustu vlastní, duchovní individuality. Každý z dalších, pozemských životů je tak stále více poznamenán nárůstem individuálního ducha. Bytosti – energie Archangeloi přestávají působit v krvi a začínají ovlivňovat nervový systém. Pro člověka minulé -  nevědomé působení Archangeloi přes krevní tekutinu, se začalo nově manifestovat do lidského vědomí přes systém nervů a smyslů. Na této úrovni jsme schopni vnímat nejvíc. Přes nervový systém, smysly a rozum se však nenacházíme v realitě, spíše v obrazech reality, ve kterých se můžeme svobodně orientovat.

Chápu to jako ukazatele směru na silnici a cestu (dálnici nebo vedlejší silnici) si mohu zvolit. Podstatnější, sociální souvislosti, o kterých rozhodovala v minulosti krev (pokrevní sounáležitost, ustanovený řád a pravidla v příbuzenstvu) ustupují do pozadí a musí být čím dál víc učiněna svobodná - vědomá rozhodnutí. Z té doby, doby nového věku pochází i impulz znovuobjevení Ameriky.Bohužel existují i mezi Angeloi méně vyvinuté bytosti, které měly ve vývoji postoupit do vyšší sféry Archangeloi, přestože dosáhli jejich schopností postupu v hierarchii nedosáhli. I oni se pokoušejí o uhnízdění v nervovém systému člověka, ale díky archandělu Michaelovi byli vhozeni v poslední třetině devatenáctého století zpět do úrovně krve. Zde vnášejí materialistické impulzy, ovlivňují myšlení člověka a stali se i vládci síly oplodnění.

V minulosti, píše Steiner, kdy byla Luna v jednotě s planetou Zemi se lidé rozmnožovali bezpohlavně. Od doby oddělení Luny, vystoupení z jednoty se Zemí, bylo zapotřebí dvou pohlaví k biologické reprodukci člověka. Padlí Angeloi ve skutečnosti již nemají přímý vliv na předávání dědičných vlastností člověka krví, ztratili schopnost budovat nové (vyvolene?) národy. Působí však negativně na svobodné rozhodování člověka – vrací jej na instiktivní úroveň tam, kde se již má ve vývoji svobodně (v uranském smyslu) rozhodovat, což vede k nacionálním střetům – nacionalismu.

Steiner vyjadřuje přesvědčení, že národní problémy lze dát do jasné souvislosti s problémy sexuálními. Již v prenatálním vývoji se utváří národní příslušnost, rodíme se s národní příslušností, mentalita národa zprostředkovává základy pohledu na svět a se sexualitou je to stejné. Formuje nás podle vědomí (element vzduch) rodinných příslušníků. Doslova vdechujeme jejich myšlenky, které utváří náš svět.

© Pavla Aligova

 

 

Kontakt

Pavla Aligova

p.aligova@bluewin.ch

Obere Bahnhofstrasse 17
7402 Bonaduz
Schweiz

0041 79 825 36 92

Vyhledávání

Novinky

25.12.2016 14:36

Systémové konstelace v praxi

MSM (Methylsulfonylmethan) v systémové konstelaci                     MSM Plus - produkt, který užívám je vysoce kvalitní receptura MSM (Methylsulfonylmethan) s Molybdenem ve formě Natriummolybdenu...
27.11.2016 13:04

Systémové konstelace v praxi

Duše domova a jeho vědomí Klientka za mnou přišla s prosbou objasnit záležitost její matky. Ta pronajímá byty ve vlastním domě, ale již delší čas má málo nebo neplatící nájemníky. Pro starou paní nepříjemná situace a přes svůj věk si ještě chodí přivydělávat úklidem. Kupodivu ji zaměstnavatel již...
19.11.2016 19:51

Lilith ve 12.domě a Rybách

Lilith ve 12.domě Dvanáctý dům propojuje člověka se spiritualitou, láskou k Bohu, posvátností, tajemnem a tajemstvím. Vývojová fáze dítěte byla ovlivněna tabu tématy  v rodině. Pokud se tvá Lilith nachází ve 12.domě, lze předpokládat utrpení v souvislosti se sny a fantaziemi. Nikdo ti je...
08.10.2016 19:41

Chariklo

Nebeské těleso putující mezi Saturnem a Uranem připravilo astronomům kuriόzní překvapení. V momentě, kdy se domnívali rozluštění  - uchopení záhady tohoto objektu, objevili zcela nové vlastnosti planetky. Největší pozoruhodností tělesa jsou dva kruhy - prstence, obepínající Chariklo, které...
05.09.2016 13:02

Lilith v 11.domě a ve Vodnáři

V jedenáctém domě vstupujeme do skupin a spolků, hledáme stejně zaměřené jedince, známé, uzavíráme přátelství. Najdeme zde i návody na ideální obraz člověka a obraz ideální budoucnosti. Nechybí zde etika a morálka. Lze vyčíst, co doma dítě odkoukalo, jaké chování vůči přátelům, společenstvím,...
19.06.2016 11:59

Lilith v 10.domě a Kozorohu

V desátém domě jde o společenský status, veřejné uznání a světskou kariéru. Kolektivní očekávání je centrálním tématem a souvisí společně s očekávaným perfekcionismem a příkladným chováním. Zde jsou patrné nároky v období děství. Příprava, aby mohlo být dítě (ne)příkladem - vzorem v...
18.06.2016 08:43

Lilith v 9.domě a ve Střelci

Devátý dům nám otvírá svět, ukazuje víru, rozšiřuje obzory stávajících informací s pomocí cestování, poznávání jiných kultur, filozofií a prostřednictvím vyššího vzdělávání. Vše slouží k objevování smysluplného života. Najdeme zde (ne)kvalitu vzorců myšlení, se kterými bylo dítě konfrontováno a...
13.04.2016 20:12

Novinky pro vás

Vážení čtenáři, přátelé astrologie Děkuji za vaši pozornost a návštěvu mých webovek. Jak se vám všem daří? Co je u mne nového? V lednu 2015 jsem započala ve švýcarském Knutwilu (Kanton Lucern) 2-leté studium konstelací planet. Od roku 2004, kdy jsem zakončila studium astrologie tedy uběhla dlouhá...
05.03.2016 22:26

Lilith v 8.domě a ve Štíru

Lilith v 8.domě Osmý dům pojednává o velkých tabu tématech. Sexualita, moc, smrt, stejně jako cizí (finanční) prostředky. Ohodnocení protějšku prostřednictvím peněz, výdělek, půjčky nebo dědictví.V osmém domě lze rovněž vypozorovat jakým způsobem bylo dítě v raném věku ovlivněno či manipulováno...
28.02.2016 19:33

Lilith v 7.domě a ve znamení Vah

Lilith v 7.domě Sedmý dům pojednává o vztazích a setkáních. Zde se odehrávají přímé kontakty ve formě milostných nebo pracovních partnerství, branou sedmého domu vstupují do života přátelé i nepřátelé. Z postavení 7.domu lze vyčíst vzorec vztahů z raného dětství, které si děcko přebírá do...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode